فروش تجهیزات و آموزش اتوماسیون صنعتی

دسته بندی محصولات
فیلترها
فیلتر کردن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC AS324MT-Aمشاهده
پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC AS324MT-A
AS324MT-A

2,000,000 تومان

پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP16ES200Rمشاهده
پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP16ES200R
DVP16ES200R

2,800,000 تومان

پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP12SA211Tمشاهده
پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP12SA211T
DVP12SA211T

2,314,200 تومان

پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP16ES200Tمشاهده
پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP16ES200T
DVP16ES200T

2,800,000 تومان

پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC AS332P-Aمشاهده
پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC AS332P-A
AS332P-A

3,100,000 تومان

پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP24ES200Rمشاهده
پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP24ES200R
DVP24ES200R

3,400,000 تومان

پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC AS332T-Aمشاهده
پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC AS332T-A
AS332T-A

2,300,000 تومان

پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP12SA211Rمشاهده
پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP12SA211R
DVP12SA211R

2,314,200 تومان

پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP24ES200Tمشاهده
پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP24ES200T
DVP24ES200T

3,400,000 تومان

پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP14SS211Rمشاهده
پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP14SS211R
DVP14SS211R

1,346,625 تومان

پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP32ES200Rمشاهده
پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP32ES200R
DVP32ES200R

3,950,000 تومان

پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP14SS211Tمشاهده
پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP14SS211T
DVP14SS211T

1,346,625 تومان

پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP32ES200Tمشاهده
پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP32ES200T
DVP32ES200T

6,000,000 تومان

 پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP10SX11Tمشاهده
پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP10SX11T
DVP10SX11T

2,822,925 تومان

پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP32ES200TCمشاهده
پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP32ES200TC
DVP32ES200TC

6,000,000 تومان

پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP10SX11Rمشاهده
پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP10SX11R
DVP10SX11R

2,822,925 تومان

پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP40ES200Rمشاهده
پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP40ES200R
DVP40ES200R

4,300,000 تومان

پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP20SX211Tمشاهده
پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP20SX211T
DVP20SX211T

3,880,275 تومان

پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP40ES200Tمشاهده
پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP40ES200T
DVP40ES200T

4,300,000 تومان

پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP20SX211Rمشاهده
پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP20SX211R
DVP20SX211R

3,880,275 تومان

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی