فروش تجهیزات و آموزش اتوماسیون صنعتی

دسته بندی محصولات
فیلترها
فیلتر کردن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

اینورتر (درایو) تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.75 مدل 6SL3210-5bb17مشاهده
اینورتر (درایو) تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.75 مدل 6SL3210-5bb17
اینورتر تکفاز 0.75 کیلووات v20 زیمنس مدل 6SL3210-5bb17-5uv1
اینورتر تکفاز 0.75 کیلووات v20 زیمنس مدل 6SL3210-5bb17-5uv1

ناموجود

اینورتر (درایو) تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.12 مدل 6SL3210-5BB12-2UV1مشاهده
اینورتر (درایو) تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.12 مدل 6SL3210-5BB12-2UV1
اینورتر تکفاز 0.12 کیلووات v20 زیمنس مدل 6SL3210-5BB11-5BV1
اینورتر تکفاز 0.12 کیلووات v20 زیمنس مدل 6SL3210-5BB11-5BV1

ناموجود

اینورتر (درایو) تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.25 مدل 6SL3210-5BB12-5UV1مشاهده
اینورتر (درایو) تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.25 مدل 6SL3210-5BB12-5UV1
اینورتر تکفاز 0.25 کیلووات v20 زیمنس مدل 6SL3210-5BB12-5BV1
اینورتر تکفاز 0.25 کیلووات v20 زیمنس مدل 6SL3210-5BB12-5BV1

ناموجود

اینورتر (درایو) تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.37 مدل 6SL3210-5BB13-7UV1مشاهده
اینورتر (درایو) تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.37 مدل 6SL3210-5BB13-7UV1
اینورتر تکفاز 0.37 کیلووات v20 زیمنس مدل 6SL3210-5BB13-7BV1
اینورتر تکفاز 0.37 کیلووات v20 زیمنس مدل 6SL3210-5BB13-7BV1

ناموجود

اینورتر (درایو) تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.55 مدل 6SL3210-5BB15-5UV1مشاهده
اینورتر (درایو) تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.55 مدل 6SL3210-5BB15-5UV1
اینورتر تکفاز 0.55 کیلووات v20 زیمنس مدل 6SL3210-5BB15-5BV1
اینورتر تکفاز 0.55 کیلووات v20 زیمنس مدل 6SL3210-5BB15-5BV1

ناموجود

اینورتر (درایو) تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 1.1 مدل 6SL3210-5BB21-1UV1مشاهده
اینورتر (درایو) تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 1.1 مدل 6SL3210-5BB21-1UV1
اینورتر تکفاز 1.1 کیلووات v20 زیمنس مدل 6SL3210-5BB21-1BV1
اینورتر تکفاز 1.1 کیلووات v20 زیمنس مدل 6SL3210-5BB21-1BV1

ناموجود

اینورتر (درایو) تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 1.5 مدل 6SL3210-5BB21-5UV1مشاهده
اینورتر (درایو) تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 1.5 مدل 6SL3210-5BB21-5UV1
اینورتر تکفاز 1.5 کیلووات v20 زیمنس مدل 6SL3210-5BB21-5BV1
اینورتر تکفاز 1.5 کیلووات v20 زیمنس مدل 6SL3210-5BB21-5BV1

ناموجود

اینورتر (درایو) تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 2.2 مدل 6SL3210-5BB22-2UV0مشاهده
اینورتر (درایو) تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 2.2 مدل 6SL3210-5BB22-2UV0
اینورتر تکفاز 2.2 کیلووات v20 زیمنس مدل 6SL3210-5BB22-2AV0
اینورتر تکفاز 2.2 کیلووات v20 زیمنس مدل 6SL3210-5BB22-2AV0

ناموجود

اینورتر (درایو) تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 3 کیلووات مدل 6SL3210-5BB23-0UV0مشاهده
اینورتر (درایو) تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 3 کیلووات مدل 6SL3210-5BB23-0UV0
اینورتر تکفاز 3 کیلووات v20 زیمنس مدل 6SL3210-5BB23-0AV0
اینورتر تکفاز 3 کیلووات v20 زیمنس مدل 6SL3210-5BB23-0AV0

ناموجود

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی